Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

TYTO PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ SLUŽBY (dále jen Podmínky) se především řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen Občanský zákoník).

 • Poskytovatel:

Cestovní agentura Kristýna Maková, IČ: 887 90 363, se sídlem Mydlářka 1967/8, 160 00  Praha 6 – Dejvice,

a

 • Uživatel:

Vy, tedy osoba, která je návštěvníkem, uživatelem či objednatelem služby prostřednictvím webové stránky: www.propruvodce.cz (dále jen Web).

Vstupem na Web nebo jakýmkoliv jiným užitím Webu se stáváte Uživatelem.

(Poskytovatel a Uživatel též jako Strany).

 

Obecné podmínky užívání

Poskytovatel provozuje Web, jehož prostřednictvím (i) umožňuje Průvodcům založit si na Webu svůj profil a nabízet tak své služby; (ii) zprostředkovává Návštěvníkům profily jednotlivých Průvodců a jednotlivé služby cestovního ruchu poskytované Průvodci či třetími osobami (iii) směruje Uživatele na weby třetích subjektů, přičemž za zboží a služby nabízené na těchto webech nenese žádnou odpovědnost a (iv) poskytuje další související služby Uživatelům dle aktuální nabídky služeb Poskytovatele na Webu (dále jen Služba).

Tyto Podmínky určují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele.

 

Nedílnou součástí těchto Podmínek tvoří Zásady ochrany soukromí.

 

Další definice

Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

„Autorský zákon” znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění;

„Návštěvník” má význam uvedený v čl. 3.4.1. těchto Podmínek;

„Průvodce” má význam uvedený v čl. 3.4.2. těchto Podmínek;

„Autor textů” má význam uvedený v čl. 3.4.3. těchto Podmínek;

„E-shop“ má význam uvedený v čl. 3.4.4. těchto Podmínek;

„Oznámení” má význam uvedený v čl. 4.11. těchto Podmínek;

„Smlouva o poskytování služeb” znamená smluvní vztah založený okamžikem provedení registrace mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jehož obsahem je využívání Služeb;

„Uživatelský obsah” znamená obsah poskytovaný na Web Uživateli a dostupný prostřednictvím Webu. Uživatelský obsah netvoří osobní údaje;

„Zákon o některých službách informační společnosti” znamená zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v účinném znění.

 

Uživatelé a poskytované Služby

Uživatel je povinen seznámit se s těmito Podmínkami.

Vstupem na Web a jakýmkoli užitím Webu a Služeb souhlasíte jakožto Uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, včetně veškerých pravidel a dalších podmínek, na které tyto Podmínky odkazují. Nesouhlasí-li Uživatel s těmito Podmínkami, není oprávněn nadále užívat Web ani Služby.

Ustanovení odchylná od těchto Podmínek lze sjednat ve smlouvě o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

Služby mohou využívat následující kategorie Uživatelů:

„Návštěvník”, tj. Uživatel, který má v rámci Webu přístup k obsahu vkládanému na Web Poskytovatelem a ostatními Uživateli a v případě provedení registrace může i vkládat své komentáře a reference a využívat i jiné doplňkové Služby Poskytovatele (dále jen Návštěvník);

„Průvodce”, tj. Uživatel, který má v rámci Webu přístup k obsahu vkládanému na Web ostatními Uživateli a Poskytovatelem, ale může i prezentovat svou práci a služby v rámci svého profilu a tyto služby prostřednictvím Webu nabízet ostatním Uživatelům, jakož i vkládat své komentáře, fotografie, videa, audio záznamy, audiovizuální obsah, autorské texty a jiná autorská díla za podmínek dále stanovených v těchto Podmínkách (dále jen Průvodce);

„Autor “, tj. Uživatel, který má v rámci Webu přístup k obsahu vkládanému na Web Poskytovatelem a ostatními Uživateli a může na Webu prezentovat své autorské texty,fotografie, grafiky, vida, audio záznamy, audiovizuální obsah či jiná autorská díla, které obsahově souvisejí se zaměřením Webu a budou k prezentaci na Webu schváleny Poskytovatelem (dále jen Autor );

„E-shop” (resp. příslušný provozovatel daného e-shopu), tj. Uživatel, který v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání mj. nabízí a prodává zboží či služby zejména související se zaměřením Webu a toto představuje prostřednictvím Webu ostatním Uživatelům (dále jen E-shop)

 

Návštěvník:

nemusí se registrovat na Webu, bez registrace však nebude mít přístup k veškerým nabízeným Službám pro Návštěvníka;

registrovaný Návštěvník může na Web vkládat své komentáře a reference a může využívat některé doplňkové Služby;

základní registrace je bezplatná a zahrnuje možnost Návštěvníka vkládat komentáře a reference za podmínek stanovených v těchto Podmínkách;

registrace s možností využití některých doplňkových Služeb je zpoplatněna dle aktuálně platného ceníku Poskytovatele;

má přístup k obsahu, který je na Web vkládán ostatními Uživateli (zejména profily Průvodců, fotografie, obrázky, popisy, další informace apod.);

má další práva a povinnosti stanovená v těchto Podmínkách, zejména práva a povinnosti Návštěvníka těchto Podmínek.

 

Průvodce:

pro užívání Služeb se musí registrovat na Webu;

bere na vědomí, že Služba je zpoplatněna dle aktuálně platného ceníku Poskytovatele;

je Uživatelem, který má jako průvodce profesní zkoušku, živnostenské oprávnění k průvodcovské činnosti nebo odpovídající praxi, pokud tomu tak není, je Poskytovatel oprávněn registraci takového Uživatele jako Průvodce odmítnout;

je oprávněn založit si na Webu svůj profil a jeho prostřednictvím prezentovat sebe a své služby a tyto nabízet ostatním Uživatelům;

může na Webu nabízet i své zboží, které souvisí s obsahovým zaměřením Webu, přičemž tato Služba bude poskytnuta na základě samostatné smlouvy s Poskytovatelem, v níž bude určena i odměna za Službu;

bere na vědomí, že obsahové náležitosti profilu a jeho grafická podoba jsou Poskytovatelem předem určeny a že Poskytovatel Průvodci poskytne při vytváření profilu potřebnou součinnost a bude schvalovat výslednou podobu jeho profilu;

je oprávněn vkládat na Web Uživatelský obsah v souladu s těmito Podmínkami;

má možnost komentovat v rámci Webu;

má možnost publikovat na Webu své autorské texty, které budou schváleny k publikaci Poskytovatelem, přičemž poté se na něho vztahují pravidla pro Autora ;

má přístup k obsahu, který je na Web vkládán ostatními Uživateli (zejména fotografie, obrázky, popisy, videa, zvukové záznamy, audiovizuální obsah, další informace apod.);

má další práva a povinnosti stanovená v těchto Podmínkách, zejména práva a povinnosti Průvodce dle těchto Podmínek.

 

„Autor“:

pro užívání Služeb se musí registrovat na Webu;

může být zároveň i Průvodcem;

bere na vědomí, že Služba je poskytována zdarma anebo za odměnu sjednanou na základě samostatné smlouvy, a to na základě dohody s Poskytovatelem;

má možnost publikovat na Webu své autorské texty či jiná autorská díla obsahově související se zaměřením Webu, které budou schváleny k publikaci Poskytovatelem; Autor bere na vědomí, že na publikaci textů na Webu nemá právní nárok;

bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn jeho text či jiné autorské dílo upravit, přičemž úpravy mu před publikací na Webu poskytne ke schválení a že Poskytovatel může i publikaci textu či jiného autorského díla odmítnout;

zavazuje se, že autorský text či jiné autorské dílo určené k publikaci na Webu nebude publikovat nikde jinde, zejména ne na webech s obdobným obsahem jako má Web, tedy že autorský text bude určen výhradně pro publikaci na Webu;

má další práva a povinnosti stanovená v těchto Podmínkách, zejména práva a povinnosti Autora dle těchto Podmínek.

 

E-shop:

pro užívání Služeb se musí registrovat na Webu;

bere na vědomí, že Služba je zpoplatněna na základě samostatné smlouvy;

je oprávněn vkládat na Web Uživatelský obsah v souladu s těmito Podmínkami;

má přístup k obsahu, který je na Web vkládán ostatními Uživateli (zejména fotografie, obrázky, popisy, videa, audio záznamy, audiovizuální obsah, další informace apod.);

má možnost komentovat v rámci Webu;

je oprávněn prezentovat prostřednictvím Webu své zboží či služby zejména související se zaměřením Webu a toto představuje prostřednictvím Webu ostatním Uživatelům, zejména prostřednictvím tzv. xml feedu vkládá své produkty (odkazy na ně) a to po schválení Poskytovatelem. Poskytovatel má také právo na změnu nadpisu, parametrů obrázku a popisu produktu vloženého Uživatelem. Poskytovatel se však zavazuje, že neposkytne přímý přístup ke xml feedu třetí osobě. Výslovně E-shop zdůrazňuje, že tento obsah může být Poskytovatelem využit v reklamě či v rámci jiné propagace v dikci čl. 4.7. těchto Podmínek a za předpokladu, že bude uveden odkaz na web E-shopu;

při užívání Služby jedná v rámci své podnikatelské činností či v rámci samostatného výkonu svého povolání (tedy je podnikatelem ve smyslu Občanského zákoníku);

má další práva a povinnosti stanovená v těchto Podmínkách, zejména práva a povinnosti E-shopu dle těchto Podmínek.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci kteréhokoliv Uživatele, který by mohl ohrozit dobré jméno Webu,jinak by porušoval tyto Podmínky či obecně závazné právní předpisy anebo z jiného závažného důvodu.

 

Uživatelský obsah

Každý Uživatel (a výhradně tento Uživatel) je odpovědný za Uživatelský obsah, který na Web vložil. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn Uživatelský obsah umístit na Web. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že je plně odpovědný za to, že jím poskytnutý Uživatelský obsah je plně v souladu s těmito Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy, jakož i s právy a právem chráněnými zájmy Poskytovatele, ostatních Uživatelů a/nebo třetích osob. Uživatel zejména nesmí:

umístěním Uživatelského obsahu zasahovat do autorských práv, práv souvisejících s právem autorským nebo dalších práv k duševnímu vlastnictví třetích osob;

umísťovat na Web Uživatelský obsah, který obsahuje erotický a/nebo pornografický obsah, zobrazuje týrání zvířete, podněcuje k trestnému činu nebo jej schvaluje, podněcuje k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, podněcuje k potlačení práv a svobod člověka nebo podporuje nebo propaguje hnutí, které k tomuto směřuje, jakož i veškerý další Uživatelský obsah, který je nebo může být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

v rámci Uživatelského obsahu uvádět nepravdivé údaje, které jsou způsobilé značnou měrou ohrozit vážnost jiného u ostatních, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu;

umístěním Uživatelského obsahu poškozovat dobré jméno a/nebo dobrou pověst Poskytovatele;

umístěním Uživatelského obsahu propagovat podnikatele, který je v konkurenčním vztahu vůči Poskytovateli, jeho zboží a/nebo služby, ledaže k tomu bude mít předchozí souhlas Poskytovatele;

šířit škodlivé soubory a/nebo informace (např. jakékoliv počítačové programy určené k poškození počítačového systému);

umísťovat na Web internetové linky či jiné odkazy, které přesměrují Uživatele na internetové stránky třetích osob obsahující obsah, který nesmí být vkládán na Web dle tohoto oddílu, ledaže k tomu bude mít předchozí souhlas Poskytovatele.

vkládat na Web nebo zasílat ostatním Uživatelům nevyžádána obchodní sdělení (“spam”);

Uživatel je oprávněn jím poskytnutý Uživatelský obsah (i) mazat, jedná-li se o obrazový obsah (především fotografie, videa, audioa audiovizuální obsah); a (ii) mazat a upravovat, jedná-li se o textový obsah (především příspěvky v uživatelských diskuzích, popisy fotografií aj.). V odůvodněných případech si Poskytovatel vyhrazuje právo udělit souhlas se smazáním Uživatelského obsahu, a pokud souhlas neudělí, Uživatelský obsah nesmazat.

Poskytovatel je ve vztahu k Uživatelskému obsahu ukládanému na Web Uživateli tzv. poskytovatelem služeb informační společnosti dle § 5 Zákona o některých službách informační společnosti.

Poskytovatel není povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Poskytovatel si však vyhrazuje právo Uživatelský obsah ukládaný na Web Uživateli kontrolovat a schvalovat jeho konečnou podobu, zejména za tím účelem, aby Uživatelský obsah odpovídal celkovému zaměření Webu a se souhlasem Uživatelů i Uživatelský obsah upravit, což se zejména týká profilů Průvodců a autorských textů či jiných autorských děl. Poskytovatel si taktéž vyhrazuje právo, odmítnout publikovat Uživatelský obsah, který bude v rozporu s těmito Podmínkami či z jiného závažného důvodu. Uživatel nemá na uložení Uživatelského obsahu na Web právní nárok.

Na žádost Uživatele je Poskytovatel oprávněn měnit uživatelské údaje jako je např. jméno, e-mail, heslo, adresu, profilový obrázek (avatar), textové a kontaktní profilové informace. Uživatel může také požádat o přihlášení či zrušení odběru newsletteru. Činnosti Poskytovatele dle předchozí věty nejsou kontrolou, analýzou, kategorizací či jiným zásahem do Uživatelského obsahu ze strany Poskytovatele.

Uživatel tímto uděluje Poskytovateli časově a územně neomezenou licenci k užití veškerého Uživatelského obsahu, který Uživatelé poskytli v rámci Webu (zejména k veškerým fotografiím, obrázkům, návrhům, vizualizacím, projektům, informacím, popisům, postupům, návodům, technickým dokumentacím, komentářům, videím, audio záznamům, audiovizuálnímu obsahu a veškerým dalším informacím poskytnutým Uživatelem), a to ve vztahu jak k Uživatelskému obsahu, který je autorským dílem ve smyslu Autorského zákona nebo jiným duševním vlastnictvím Uživatele, tak k Uživatelskému obsahu, který výše uvedenými právy chráněn není. Poskytovatel je oprávněn užít výše uvedený Uživatelský obsah veškerými v dané době známými způsoby užití, je oprávněn Uživatelský obsah užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným Uživatelským či jiným obsahem a to na území celého světa. Poskytovatel je oprávněn poskytnout licenci ve stejném rozsahu jakékoli třetí osobě, a to i do zahraničí. Licence dle tohoto článku je udělena bezplatně na dobu trvání majetkových autorských práv a trvá i poté, co Uživatel zruší svou registraci na Webu či jiným způsobem ukončí užívání Služeb.

Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může Uživatelský obsah užít k prezentaci Webu a svých Služeb zejména na sociálních sítích, ale i jinou formou.

Vznikne-li v souvislosti s Uživatelským obsahem Poskytovateli jakákoliv újma, je za tuto újmu zodpovědný Uživatel, který daný Uživatelský obsah na Web vložil. V takovém případě se Uživatel zavazuje plně odškodnit Poskytovatele za veškerou takto vzniklou újmu.

Poskytovatel je oprávněn kdykoli (i bez předchozího upozornění) odstranit nebo znepřístupnit Uživatelský obsah, pokud (i) Uživatelský obsah porušuje obecně závazné právní předpisy nebo tyto Podmínky (zejména bod 3.7.6. těchto Podmínek); a/nebo (ii) Poskytovatel z jiných důvodů a dle svého uvážení uzná za vhodné nebo nutné Uživatelský obsah odstranit nebo znepřístupnit.

Ve vztahu k Uživatelskému obsahu porušujícímu obecně závazné právní předpisy nebo tyto Podmínky Poskytovatel neprodleně učiní veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takového Uživatelského obsahu po obdržení oznámení o Uživatelském obsahu (dále jen “Oznámení”), které:

musí být Poskytovateli doručeno písemně na e-mailovou adresu info@propruvodce.cz.

musí obsahovat zejména: (i) identifikaci osoby, která Oznámení činí (včetně kontaktních údajů); (ii) přesnou identifikaci Uživatelského obsahu, který porušuje obecně závazné právní předpisy nebo tyto Podmínky; (iii) prohlášení, že předmětný Uživatelský obsah porušuje obecně závazné právní předpisy nebo tyto Podmínky a vysvětlení důvodů tohoto porušení (v případě tvrzeného zásahu do autorských práv, je třeba specifikovat mj. k jakému autorskému dílu, se mají autorská práva vztahovat, která osoba je oprávněná z autorských práv a doložit, že zveřejněním Uživatelského obsahu na Webu došlo k neoprávněnému zásahu do těchto autorských práv); a (iv) další informace nezbytné pro posouzení závadnosti předmětného Uživatelského obsahu;

Osoba, která činí Oznámení, odpovídá za správnost, pravdivost, úplnost a odůvodněnost informací a za oprávněnost podání Oznámení. Není-li Oznámení podáno oprávněně nebo obsahuje-li Oznámení nesprávné, nepravdivé, neúplné nebo neodůvodněné informace, odpovídá osoba, která Oznámení učinila, za jakoukoli případnou újmu vzniklou Poskytovateli, jinému Uživateli nebo jakékoliv třetí osobě.

 

Odměna za Služby

Konkrétní výše odměny za poskytnutí Služby je určena dle aktuálně platného ceníku Služeb na Webu. Výše odměny za poskytnutí Služeb zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na Webu.

U Služeb, u nichž není výše odměny v ceníku na Webu uvedena, je výše odměny určena na základě konkrétních písemných, elektronických, telefonických či ústních objednávek. Výše odměny je pak sjednána v samostatné smlouvě.

Autorské texty či jiná autorská díla mohou být na Webu publikovány za odměnu i bezplatně, záleží vždy na domluvě mezi Poskytovatelem a Autorem v konkrétním případě.

Úhrada za Službu, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak, se provádí předem na základě faktury vystavené Poskytovatelem dle zvolené verze Služby. Odměna je splatná ve lhůtě uvedené ve faktuře.  

 

Odměnu za Služby může Uživatel uhradit Poskytovateli následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře ;

bezhotovostně prostřednictvím platebního systému [.];

bezhotovostně platební kartou;

 

V případě prodlení s uhrazením odměny má Poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky za den prodlení.

Poskytovatel může kdykoliv dočasně omezit či vyloučit zobrazování služeb či výrobků Uživatele, který je v prodlení s jakýmkoliv závazkem vůči Poskytovateli.

Uživatel souhlasí, že mu bude daňový doklad odeslán výhradně v elektronické podobě na adresu jeho elektronické pošty, kterou uvedl při své registraci na Webu.

Odměna za poskytnutí Služby zahrnuje případně i daň z přidané hodnoty v platné výši.

 

Povinnosti Uživatele

Uživatel je povinen při užívání Webu a Služeb uvádět pravdivé, aktuální a úplné údaje. Vkládat komentáře a reference může Uživatel pouze pod svým jménem nebo přezdívkou, které zadal při registraci, nikoliv anonymně. Při komunikaci s ostatními Uživateli Webu je Uživatel povinen poskytovat pouze pravdivé informace, chovat se a jednat zdvořile a s úctou.

 

Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že:

veškeré údaje, které poskytuje Poskytovateli, jsou úplné, přesné, pravdivé a aktuální;

se před zahájením užívání Webu a Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, těmto Podmínkám plně rozumí a souhlasí s nimi;

při využívání zpoplatněných Služeb, je Uživatel, který je právnickou osobou, zastoupen osobou oprávněnou za Uživatele jednat, a Uživatel, který je fyzickou osobou, je plně svéprávný (zejména s ohledem na svůj věk), nebo je zastoupen zákonným zástupcem;

Uživatel je povinen při užívání Webu a Služeb dodržovat obecně závazné právní předpisy a respektovat práva Poskytovatele i třetích osob. Uživatel zejména nesmí:

užívat Web a Služby v rozporu s těmito Podmínkami,

užívat Web a Služby způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, ostatní Uživatele a/nebo třetí osoby;

pozměňovat obsah Webu a/nebo systému, který realizuje přenos z Webu třetím osobám, ani do Webu a/nebo systému, který realizuje přenos z Webu třetím osobám, jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat a/nebo narušovat jejich provoz;

získávat osobní údaje jiných Uživatelů;

používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webu. Web je možné užívat jen v rozsahu nezasahujícím do práv ostatních Uživatelů a/nebo Poskytovatele a v souladu s určením Webu.

Uživatel nese odpovědnost za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu vzniklou jednáním (i opomenutím) Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy.

Uživatel je povinen uchovávat heslo ke svému uživatelskému účtu v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Poskytovatel neodpovídá Uživateli za škody, které mu vzniknou v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

Smlouva o poskytování Služeb mezi Poskytovatelem a Uživatelem

Provedením registrace dochází mezi Uživatelem a Poskytovatelem k uzavření smlouvy o poskytování Služeb za podmínek uvedených v těchto Podmínkách.

Smlouva o poskytování Služeb mezi Uživatelem a Poskytovatelem je uzavřena dokončením procesu registrace. V rámci procesu registrace je Uživatel povinen vyjádřit výslovný souhlas s těmito Podmínkami, včetně Zásad ochrany soukromí a používání cookies. Uzavřená smlouva nebude u Poskytovatele uložena a Poskytovatel k ní Uživateli neumožňuje přístup.

Prezentace Služeb na Webu je informativního charakteru a nejedená se o návrh Poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy o poskytování služeb. Náklady na použití komunikačních služeb ze strany Poskytovatele nenavyšují cenu a jsou v ní zahrnuty. Náklady komunikačních prostředků na dálku na straně Uživatele jdou k jeho tíži.

Služba je poskytována Uživateli ve zvolené verzi, a to ode dne řádné úhrady ceny za Službu, v případě bezplatně poskytovaných Služeb je Služba poskytována ode dne dokončení registrace Uživatele.

Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může započít s poskytováním Služeb dle Smlouvy neprodleně po uzavření této Smlouvy, resp. po úhradě ceny za Službu.

 

Doba trvání poskytování Služeb

Smlouva o poskytování Služeb poskytovaných bezplatně se uzavírá na dobu neurčitou. Registrovaný uživatel bezplatných Služeb je oprávněn svou registraci zrušit prostřednictvím elektronické zprávy zaslané na e-mail info@propruvodce.cz. Uživatelský obsah poskytnutý na Web příslušným Uživatelem zůstává i po zrušení registrace Uživatelem dostupný prostřednictvím Webu ostatním Uživatelům a Poskytovatel není povinen takový Uživatelský obsah odstranit a/nebo jiným způsobem znepřístupnit Uživatelský obsah. Licence k užití Uživatelského obsahu dle těchto Podmínek trvá i po zrušení registrace Uživatele ve stejném rozsahu.

Smlouva o poskytování Služeb pro Průvodce a smlouva o poskytování Služeb při zpoplatněné registraci se uzavírá na dobu, kterou si Průvodce zvolí při registraci k této Službě a kromě uplynutí doby, na níž byla smlouva uzavřena, může skončit i některým z následujících způsobů:

dohodou Stran ke dni uvedenému v takové dohodě;

odstoupením od Smlouvy dle těchto Podmínek.

V případě předčasného ukončení smluvního vztahu nemá Uživatel právo na vrácení poměrné části zaplacené a nevyužité ceny za využívání Služeb.

Uživatelský obsah poskytnutý na Web příslušným Uživatelem může zůstat i po ukončení smluvního vztahu dostupný prostřednictvím Webu ostatním Uživatelům a Poskytovatel není povinen takový Uživatelský obsah odstranit a/nebo jiným způsobem znepřístupnit Uživatelský obsah. Licence k užití Uživatelského obsahu dle těchto Podmínek trvá i po ukončení smluvního vztahu ve stejném rozsahu.

U ostatních Služeb je doba trvání poskytování Služeb určena individuálně.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany Uživatele – spotřebitele

Uživatel – spotřebitel bere na vědomí, že dle § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Objednatel tímto dává souhlas poskytovateli předčasně poskytnout Službu a splnit tak jeho dluh.

Uživatel – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavírané distančním způsobem ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Poskytovatel vrátí Uživateli zaplacenou cenu za Služby do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Uživatel tímto souhlasí s tím, aby mu Poskytovatel zaplacenou cenu za Služby vrátil prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu na účet, který Uživatel Poskytovateli sdělí. Pro odstoupení od smlouvy může Uživatel využít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto Podmínek

Započal-li Poskytovatel s poskytováním Služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Uživatel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za Služby za plnění poskytnuté do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy Poskytovateli. V tomto případě Poskytovatel Uživateli vrátí jen tu část ceny za Služby, která převyšuje cenu již poskytnutého plnění.

 

Reklamace

Uživatel je oprávněn reklamovat Služby, pokud neodpovídají popisu na Webu, nejsou poskytovány po objednanou dobu nebo jsou z jiného důvodu v rozporu se smlouvou o poskytování služeb a těmito Podmínkami.

Reklamaci je Uživatel povinen oznámit Poskytovateli co nejdříve po zjištění závady (nejpozději však do 6 měsíců od zjištění), a to prostřednictvím kontaktního e-mailu Poskytovatele info@propruvodce.cz Reklamace by měla obsahovat popis závady a všechny k tomu relevantní skutečnosti.

V případě, že Služba byla poskytnuta vadně, má Uživatel právo na bezplatnou nápravu. Není-li provedení nápravy možné, má Uživatel právo na přiměřenou slevu z ceny této Služby.

Okamžikem uplatnění práv z vadného plnění je okamžik, kdy bylo Poskytovateli doručeno oznámení výskytu vady Služby a se současným uplatněním práva z odpovědnosti za vady poskytnuté Služby. Poskytovatel uplatnění práv z vadného plnění vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se s Uživatelem nedohodnul jinak.

 

Práva k Webu

Poskytovatel je vlastníkem Webu.

Web je autorským dílem i databází ve smyslu Autorského zákona. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Webu.

Obsah Webu nelze uchovávat, upravovat, kopírovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Poskytovatel předem písemně souhlas.

 

Následky porušení Podmínek

V případě podstatného nebo opakovaného méně závažného porušení těchto Podmínek ze strany konkrétního Uživatele je Poskytovatel oprávněn omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli.

V případě velmi závažného nebo opakovaného podstatného porušení těchto Podmínek (za velmi závažné porušení se považuje též porušení obecně závazných právních předpisů a/nebo umístění Uživatelského obsahu na Web v rozporu s čl. 4.1 těchto Podmínek) ze strany konkrétního Uživatele je Poskytovatel oprávněn:

omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli; a/nebo

od Smlouvy odstoupit.

Uživateli v případě odstoupení od Smlouvy dle bodu 12.2.2. těchto Podmínek nevzniká nárok na vrácení alikvotní části zaplacené ceny za využívání Služby.

 

Vyloučení odpovědnosti Poskytovatele

Použití Služby je na vlastní riziko Uživatele. Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak jak leží” a Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb nebo Webu. Poskytovatel zejména Uživateli nezaručuje, že:

Web a Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;

Uživatelský obsah bude vždy dostupný, bude úplný, přesný a správný;

Uživatelský obsah bude v rámci Webu zálohován a nebude poškozen, změněn či odstraněn;

Uživatelský obsah neporušuje obecně závazné právní předpisy nebo práva či oprávněné zájmy Uživatelů a/nebo třetích osob.

Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Webu a/nebo Služeb. Poskytovatel Uživateli zejména neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu způsobenou:

nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností či funkčností nebo rychlostí Webu a/nebo Služeb, přerušením provozu a/nebo poruchou Webu a/nebo Služeb;

realizací přístupu a užíváním Webu a/nebo Služeb;

stahováním Uživatelského obsahu nebo jiných informací zveřejněných na Webu;

počítačovými viry;

ztrátou Uživatelského obsahu nebo jiných informací Uživatele;

neoprávněným přístupem k Uživatelskému obsahu nebo jiným informacím Uživatele;

zneužitím Webu a/nebo Služeb ze strany Uživatele a/nebo třetích osob;

nedoručením, neuložením či ztrátou jakéhokoli Uživatelského obsahu;

ukončením provozování Webu a/nebo Služeb.

 

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za Uživatelský obsah a další informace dostupné v rámci Webu, které byly poskytnuty a/nebo zpřístupněny Uživateli a/nebo třetími osobami. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s přístupem k Uživatelskému obsahu a/nebo dalším informacím dle předcházející věty či s jejich používáním. Poskytovatel zejména nezaručuje, že:

 

Uživatelský obsah a/nebo další informace jsou úplné, přesné, pravdivé a aktuální;

Uživatelský obsah a/nebo další informace budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;

Uživatelský obsah a/nebo další informace nezasahují do osobnostních či jiných práv třetích osob.

Kliknutím na odkazy na Webu může dojít k opuštění Webu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů (zejména E-shopů). Ve vztahu k webovým stránkám třetích subjektů dle předcházející věty nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost a neodpovídá Uživateli za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu v souvislosti s nimi vzniklou. Poskytovatel doporučuje Uživateli seznámit se s podmínkami používání, obchodními či jinými podmínkami provozovatelů takových webových stránek třetích subjektů.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zboží a služby, které jsou nabízeny prostřednictvím Webu Průvodci a neodpovídá Uživateli za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu v souvislosti s nimi vzniklou. Veškeré podmínky poskytnutí služeb nebo zakoupení zboží nabízeného Průvodci, včetně jejich ceny, si Uživatelé sjednává přímo s Průvodcem.

 

Závěrečná ustanovení

Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv a bez náhrady provozování Webu a/nebo poskytování Služeb. Již uhrazené služby se v takovém případě vyúčtují a bude poskytnuta náhrada za nerealizované služby.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit či doplňovat znění těchto Podmínek. Poskytovatel informuje Uživatele o změně Podmínek na Webu případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Webu s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Uživateli změny nabývají účinnosti pouze, pokud Uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování ve využívání Webu a Služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Webem a jeho užíváním se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití Webu realizován.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené s Webem a/nebo Službami dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Převod nebo přechod práv a povinností Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Pro řešení jakýchkoliv sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniklých v souvislosti s užíváním Webu a/nebo Služeb Uživatelem jsou příslušné soudy České republiky. Poskytovatel upozorňuje Uživatele, že orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je v oblasti Služeb Česká obchodní inspekce, která je i příslušná k mimosoudnímu řešení sporů (viz http://www.coi.cz/).

Uživatel, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 14.05.2020.

Zásady ochrany soukromí

Naše Služby spočívající v založení profilu Průvodcům, jehož prostřednictvím mohou nabízet ostatním Uživatelům své služby, v publikaci autorských textů, ve zprostředkování služeb cestovního ruchu a v poskytování některých doplňkových Služeb s sebou jako svou nutnou součást nesou i práci s vašimi osobními údaji. Protože chceme, abyste byli co nejlépe informováni o tom, co s vašimi údaji děláme, sepsali jsme pro vás tyto Zásady ochrany osobních údajů a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

V zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte zejména:

 1. Jaké informace o vás shromažďujeme a z jakého důvodu.
 2. Jakým způsobem tyto informace využíváme.
 3. Jaké jsou vaše práva ohledně námi využívaných soukromých informací a jakým způsobem je u nás uplatnit.

Informace, které o vás shromažďujeme

Pokud jste fyzická osoba, tak nám při registraci za účelem poskytování našich Služeb vyplníte osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí patřičné Služby a uzavření Smlouvy. Vyplníte nám vaše celé své jméno, své kontaktní údaje (e-mail, telefon, web), datum narození a adresu, případně i bankovní účet. Již při registraci nebo pak následně nám můžete poskytnout i svoji fotografii. Posléze na základě Smlouvy získáme i vaše IP. Při poskytování některých Služeb není nutné vyplňovat vždy veškeré, zde uvedené, osobní údaje.

Bez poskytnutí těchto vašich osobních údajů vám nejsme schopni vámi požadované Služby poskytnout.

Vyplněním příslušného políčka v rámci registrace nebo pomocí formuláře na Webu se můžete připojit k odběru obchodních sdělení, zejména našeho newsletteru.

Jakým způsobem informace využíváme

Osobní údaje, které nám poskytujete, využíváme především k zajištění vámi očekávaných Služeb v nejvyšší možné kvalitě – jde o poskytování informací o Službě či s ní související, fakturace a plnění našich závazků.

Zasláním či jiným zpřístupněním vašich osobních informací s námi uzavíráte Smlouvu, pro její plnění proto potřebujeme vaše osobní informace dále využívat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Po skončení účinnosti Smlouvy musíme, vzhledem k  možným námitkám a případným sporům, vaše osobní údaje udržovat po dobu dalších 4 let (tedy po dobu obecné promlčecí lhůty, po které je již neefektivní podávat žalobu soudu, prodlouženou o dobu, po kterou může trvat, než nám nebo vám dá soud vědět, že je žaloba skutečně podána). Po dobu těchto čtyř let již budeme držet jen osobní informace nezbytné pro naší popřípadě vaši obranu v případném soudním sporu. Po skončení této doby budou vaše osobní informace z našich databází zcela vymazány, pokud nevyužijete naše služby znovu, nebo pokud to není nutné v konkrétním případě z důvodů konkrétního zákonného příkazu.

Poskytovatel pro plnění Smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména účetní společnosti a poskytovatele IT podpory . Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. K analýze Uživatelů  využívá Poskytovatel analytický nástroj Google Analytics, e-mailingový systém MailChimp případně některé další.

Zasílání obchodních sdělení

V průběhu vaší registrace na našem Webu vás zdvořile požádáme o udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze udělit i prostřednictvím formuláře na Webu. Prostřednictvím obchodních sdělení vás chceme informovat o našich službách a budoucích změnách. Každý ze zaslaných e-mailů bude označený jako obchodní sdělení a každý z nich bude obsahovat link, za jehož pomocí se snadno z odběru obchodních sdělení odhlásíte. Z důvodu zasílání obchodních sdělení budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 3 let od chvíle, kdy jste využili našich služeb naposledy. Po uplynutí těchto 3 let vás požádáme o obnovení vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

Jaká máte práva a jak jich využít

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovu adresu info@propruvodce.cz požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme vás na vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou vaše osobní údaje zpřístupněny a pokud nezískáme osobní údaje od vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme vaše osobní informace získali.

Pokud o vás budeme zpracovávat vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@propruvodce.cz upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. V případě, že byste nám chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám dříve neposkytli, a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění námi poskytovaných služeb, stačí je v příslušném místě vyplnit celé ještě jednou.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

V případě, že budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@propruvodce.cz. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad vašimi zájmy, vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

Pokud bychom zpracovávali vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na výše uvedenou e-mailovou adresu námitky, proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo na to, abychom omezili jakékoliv zpracování vašich osobních údajů včetně jejich vymazání:

 1. Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
 2. Pokud bude zpracování vašich osobních údajů protiprávní a vy požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@propruvodce.cz namísto o vymazání o omezení jejich použití.
 3. Pokud vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků.
 4. Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad vašimi zájmy.

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme vaše osobní údaje:

 1. Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali.
 2. Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu).
 3. Pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad vašimi zájmy, vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.
 4. Neoprávněně.

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@propruvodce.cz takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje pak nemůžeme ani na vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě 

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@propruvodce.cz požádáte, abychom vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje, zašleme vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. formát *.pdf, nebo některý z textových nebo  tabulkových formátů), pokud takto údaje zpracováváme. Pokud nás požádáte, abychom vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit, ovšem opět jen v případě, že je takto již zpracováváme.

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním našeho newsletteru

V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů buď kliknutím na označený odkaz, který bude součástí každého obchodního sdělení, nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@propruvodce.cz.

Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.